Zaštita na radu predstavlja skup mera, procedura i aktivnosti koje su usmerene na očuvanje zdravlja i bezbednosti radnika tokom obavljanja radnih aktivnosti. Ova oblast se bavi identifikovanjem, procenom i kontrolom rizika na radnom mestu kako bi se sprečile povrede, bolesti i nesreće koje mogu da se dogode tokom rada. Cilj zaštite na radu je da se obezbedi sigurno i zdravo radno okruženje za sve zaposlene i da se smanje rizici koji su povezani sa obavljanjem određenih poslova. U nekim zemljama, zakonodavstvo propisuje obaveze poslodavaca u vezi sa zaštitom na radu, uključujući i obavezu obuke radnika o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i upotrebu zaštitne opreme i adekvatnu organizaciju radnih aktivnosti.

Važnost zaštite na radu

Vrlo je važno da velike kompanije vode računa o zaštiti na radu, jer su zaposleni najvredniji resurs svake kompanije, a njihovo zdravlje i sigurnost su ključni za njihovu produktivnost i dugoročni uspeh kompanije. Osim toga, društvo očekuje od velikih kompanija da pokažu odgovornost prema zaštiti životne sredine i zdravlju zaposlenih, što uključuje usklađivanje sa zakonskim propisima i standardima zaštite na radu.

Ne samo da se zaposleni suočavaju sa potencijalno opasnim situacijama na radnom mestu, već i štete na radu i bolesti povezane sa radom mogu biti veoma štetne za poslovanje kompanije, kako finansijski, tako i po ugled. Nezgode na radu, ozbiljne povrede i bolesti mogu dovesti do gubitka radne snage, povećanja troškova za osiguranje i zdravstvene usluge, smanjenja produktivnosti i gubitka posla za zaposlene.

Stoga, uspostavljanje i sprovođenje efikasnog sistema upravljanja zaštitom na radu u velikim kompanijama nije samo etički, već i poslovni imperativ. To uključuje procenu rizika, osiguranje sigurnih radnih uslova, obuku zaposlenih o bezbednosti i zdravlju na radu, identifikaciju i upravljanje štetnim uticajima na životnu sredinu i redovno praćenje stanja radne sredine i zdravlja zaposlenih.

Ovo bi se moglo postići kroz implementaciju sledećih mera i procedura:

  • Procena rizika: Identifikacija i procena rizika koji su povezani sa radnim procesima i poslovnim aktivnostima kompanije, uz uspostavljanje plana za smanjenje i kontrolu tih rizika.
  • Sigurni radni uslovi: Obezbeđivanje sigurnih radnih uslova, uključujući redovno održavanje i popravke opreme, alata i mašina, kao i korišćenje adekvatne lične zaštitne opreme.
  • Obuka i edukacija: Redovna obuka zaposlenih o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i sprovođenje edukativnih kampanja i radionica koje bi podizale svest zaposlenih o značaju zaštite na radu.
  • Identifikacija i upravljanje štetnim uticajima: Identifikacija i upravljanje štetnim uticajima koje poslovanje kompanije može imati na životnu sredinu, zaposlene i druge strane, uz primenu mera za minimiziranje tih uticaja.
  • Praćenje stanja radne sredine i zdravlja zaposlenih: Redovno praćenje stanja radne sredine, kao i zdravlja zaposlenih, uz sprovođenje potrebnih testova i merenja, i brigu o zdravstvenim potrebama zaposlenih.

Ključni faktori zaštite na radu u kompaniji

Zaštita na radu se ne odnosi samo na zaštitu zaposlenih od fizičkih povreda ili bolesti, već i na njihovu psihološku dobrobit na radnom mestu.

Zaposleni takođe imaju odgovornost za poštovanje propisa o zaštiti na radu i upotrebu lične zaštitne opreme.

Zaštita na radu je stalni proces koji zahteva redovno praćenje i ažuriranje, posebno kada se uvode novi procesi ili tehnologije.

Postojanje plana za hitne slučajeve je neophodno za sve kompanije, a zaposleni moraju biti obučeni za postupanje u takvim situacijama.

Poštovanje propisa o zaštiti na radu može biti i zakonska obaveza, što znači da nepoštovanje može rezultirati kaznama ili drugim pravnim posledicama.

Kompanije mogu imati koristi od investiranja u zaštitu na radu, uključujući smanjenje troškova zbog manjeg broja povreda na radu, povećanje produktivnosti i poboljšanje reputacije kompanije u očima javnosti i potencijalnih klijenata.

Mi u kompaniji TERMOMONT smo posvećeni pružanju sigurnog radnog okruženja za sve naše zaposlene. Stoga, implementirali smo efikasan sistem upravljanja zaštitom na radu koji nam omogućava da identifikujemo i procenimo rizike povezane sa našim radnim procesima i poslovnim aktivnostima, kako bismo osigurali njihovo smanjenje i kontrolu.

Naši zaposleni su svesni značaja zaštite na radu i redovno se obučavaju o bezbednosti i zdravlju na radu, a mi takođe sprovodimo edukativne kampanje i radionice koje podižu svest o ovom pitanju. Uvek obezbeđujemo sigurne radne uslove, održavajući i popravljajući opremu, alate i mašine koje koristimo, kao i korišćenje adekvatne lične zaštitne opreme.

Upravljamo štetnim uticajima koje naše poslovanje može imati na životnu sredinu, zaposlene i druge strane, primenjujući mere za minimiziranje tih uticaja. Redovno pratimo stanje radne sredine i zdravlja zaposlenih, sprovodeći potrebne testove i merenja, i brinemo o zdravstvenim potrebama naših zaposlenih.

Ono što nas izdvaja od mnogih kompanija jeste naša posvećenost zaštiti na radu. Razumemo da su naši zaposleni najdragoceniji resurs i da je njihovo zdravlje i bezbednost od presudnog značaja za naš uspeh. Stoga, posvećujemo veliku pažnju implementaciji i održavanju sistema upravljanja zaštitom na radu koji nam omogućava da identifikujemo, procenimo i smanjimo rizike i uticaje koji mogu ugroziti naše zaposlene.

Smatramo da je zaštita na radu od najveće važnosti za uspešnost našeg poslovanja, te smo odlučni u nastojanju da i dalje unapređujemo i unapređujemo naš sistem upravljanja zaštitom na radu.

Procena rizika je ključan deo našeg sistema upravljanja zaštitom na radu. Identifikujemo i procenjujemo rizike koji su povezani sa radnim procesima i poslovnim aktivnostima kompanije. Naš tim stručnjaka definiše mere koje su neophodne za smanjenje i kontrolu tih rizika. Plan upravljanja rizicima se redovno pregleda i ažurira kako bi bio u skladu sa promenama u okruženju i novim rizicima.

Obezbeđivanje sigurnih radnih uslova je jedan od naših prioriteta. Redovno održavanje i popravke opreme, alata i mašina su neophodni kako bi se osigurali sigurni uslovi rada. Takođe, koristimo adekvatnu ličnu zaštitnu opremu kako bismo zaštitili naše zaposlene od potencijalnih opasnosti na radnom mestu.

Redovna obuka zaposlenih o bezbednosti i zdravlju na radu je ključna za održavanje sigurnog radnog okruženja. Sprovođenje edukativnih kampanja i radionica koje podižu svest zaposlenih o značaju zaštite na radu je takođe deo naše strategije. Takođe, obaveštavamo zaposlene o novim rizicima, merama zaštite i bezbednosti koje su neophodne za smanjenje rizika.

Identifikacija i upravljanje štetnim uticajima koje poslovanje kompanije može imati na životnu sredinu, zaposlene i druge strane je jedan od naših prioriteta. Primenjujemo mere za minimiziranje tih uticaja i redovno preispitujemo naše procese kako bismo smanjili štetne uticaje na životnu sredinu. Kao kompanija, svesni smo da imamo odgovornost prema zajednici i želimo da budemo lideri u zaštiti životne sredine.

Redovno praćenje stanja radne sredine i zdravlja zaposlenih je takođe ključno za naš sistem upravljanja zaštitom na radu. Sprovođenje potrebnih testova i merenja kako bismo pratili stanje radne sredine i zdravlja zaposlenih nam omogućava da preduzmemo potrebne mere kako bi se zaštitili naši zaposleni. Briga o zdravstvenim potrebama zaposlenih je takođe deo naše strategije zaštite na radu, kako bismo obezbedili sigurno i zdravo radno okruženje.

Mere zaštite pri izvođenju građevinskih objekata

Mere zaštite pri izvođenju građevinskih objekata su od ključne važnosti kako bi se osigurala sigurnost zaposlenih i smanjio rizik od nezgoda na gradilištu. Neki od najčešćih primera mera zaštite su:

Zaštitna oprema: Zaposleni na gradilištu treba da koriste adekvatnu zaštitnu opremu, uključujući kacige, rukavice, zaštitne naočare i cipele, kako bi se sprečile povrede od pada predmeta, sudara, elektroenergetskih udara i drugih opasnosti.

Ograde i signalizacija: Ograde i signalizacija na gradilištu treba da označavaju bezbednu zonu za kretanje i rad, kako bi se sprečio ulazak neovlašćenih osoba i vozila. Ograde se takođe koriste kako bi se sprečio pad radnika sa visokih površina i teretni liftovi su u potpunosti zaštićeni.

Protivpožarna zaštita: Građevinski objekti su često skloni požarima, stoga je važno implementirati mere protivpožarne zaštite, kao što su protivpožarni aparati, hidranti, kao i odgovarajući planovi evakuacije u slučaju požara.

Upravljanje materijalima: Materijali i alati moraju biti sigurno skladišteni na gradilištu kako bi se sprečila povreda i oštećenje imovine. Osim toga, opasni materijali moraju biti označeni i čuvani na posebnim lokacijama.

Obuka zaposlenih: Zaposleni na gradilištu moraju biti obučeni o bezbednom radu na visini, radu sa mašinama, radu sa električnom energijom i drugim potencijalno opasnim aktivnostima na gradilištu.

Upravljanje otpadom: Otpadni materijali moraju biti pravilno odloženi i uklonjeni sa gradilišta kako bi se sprečilo zagađenje životne sredine i moguće povrede radnika. 

Ove mere zaštite su neophodne kako bi se osigurala bezbednost zaposlenih i smanjio rizik od nezgoda na gradilištu. Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu tokom izgradnje i održavanja građevinskih objekata se zove “bezbednost i zdravlje na gradilištu”.

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu su grane inženjerstva koje se bave zaštitom ljudi i okoline od štetnih uticaja koji proističu iz ljudskih aktivnosti.

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu je multidisciplinarno polje koje se bavi identifikacijom, analizom i upravljanjem rizicima za životnu sredinu i zaposlene, s ciljem sprečavanja neželjenih posledica i unapređenja kvaliteta života i radnih uslova. Ovo polje uključuje primenu znanja i tehnologija iz različitih oblasti, uključujući hemiju, biologiju, fiziku, medicinu, tehniku, pravo i društvene nauke. Inženjeri zaštite životne sredine i zaštite na radu rade na projektovanju i implementaciji sistema za upravljanje rizicima, kao i na razvoju politika, procedura i standarda za zaštitu životne sredine i zaposlenih.

Inženjerstvo zaštite životne sredine obuhvata primenu naučnih principa i inženjerskih tehnika kako bi se smanjio negativni uticaj industrijskih i drugih aktivnosti na životnu sredinu. Ovo uključuje upravljanje otpadom, kontrolu emisija gasova, praćenje kvaliteta vode i vazduha, zaštitu zemljišta i prirodnih staništa, održivo korišćenje prirodnih resursa i mnoge druge oblasti.

Inženjerstvo zaštite na radu se fokusira na identifikaciju i kontrolu opasnosti koje se mogu pojaviti na radnom mestu, kako bi se osigurao bezbedan i zdrav radni ambijent za zaposlene. Ovo uključuje identifikaciju potencijalnih rizika, planiranje i primenu mera za sprečavanje povreda i bolesti na radnom mestu, edukaciju zaposlenih o bezbednosti i zdravlju na radu, praćenje stanja radne sredine i zdravstveno praćenje zaposlenih.

Inženjeri zaštite životne sredine i zaštite na radu rade u raznim sektorima, uključujući industriju, vlade, konsultantske firme, nevladine organizacije i istraživačke institucije. Njihov rad doprinosi unapređenju kvaliteta životne sredine i radnog ambijenta, što ima pozitivan uticaj na zdravlje i dobrobit ljudi i očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije.

Zaštita na radu je neizostavni deo svakog poslovnog procesa, a naročito u građevinskoj industriji gde su radni procesi često veoma rizični i podložni nezgodama. Primenom mera zaštite na radu mogu se značajno smanjiti rizici od povreda na radu, bolesti povezanih sa radom i štetnog uticaja na životnu sredinu. Odgovornost za zaštitu na radu leži na svim zaposlenima, ali posebno na rukovodstvu kompanije koje treba da obezbedi uslove i sredstva za primenu adekvatnih mera zaštite. Takođe je važno da zaposleni budu dobro obučeni i edukovani o merama zaštite na radu, kao i da imaju pristup redovnim pregledima i testovima zdravlja kako bi se otkrili eventualni problemi u ranim fazama. Kao krajnji cilj, zaštita na radu treba da ima za cilj očuvanje zdravlja zaposlenih i životne sredine, što je u interesu svih uključenih strana – radnika, poslodavaca, društva i okoline.

Društveno odgovorne kompanije

Društveno odgovorne kompanije su one koje posluju na način koji uzima u obzir uticaj njihovih aktivnosti na društvo i okolinu, uzimajući u obzir interese svojih interesnih grupa, uključujući zaposlene, klijente, dobavljače, zajednice u kojima posluju i širu društvenu zajednicu. Ovo podrazumeva poslovanje u skladu sa zakonima, etičkim standardima i društvenim normama, kao i preuzimanje aktivne uloge u rešavanju društvenih problema.

Drustveno odgovorne kompanije mogu da usmeravaju svoje napore na nekoliko oblasti, uključujući zaštitu životne sredine, zaštitu ljudskih prava, podršku lokalnim zajednicama, podršku zaposlenima i unapređenje etičkih standarda u poslovanju.

Kompanije koje su društveno odgovorne obično imaju dugoročni pristup poslovanju, što znači da ne posluju samo u cilju ostvarivanja profita, već žele da uspostave održivo poslovanje koje uzima u obzir sve uticaje njihovih aktivnosti na društvo i okolinu.

Kompanija TERMOMONT se ističe kao društveno odgovorna kompanija koja vodi računa o uticaju svojih poslovnih aktivnosti na zajednicu i okolinu. Osim što sprovodi mere zaštite na radu, kompanija se bavi i različitim društveno odgovornim aktivnostima, kao što su podrška lokalnoj zajednici, sponzorstva i donacije humanitarnim organizacijama, podrška mladim talentima i promocija kulture. TERMOMONT se bavi i razvojem održivih i energetski efikasnih rešenja u svojim projektima, što doprinosi zaštiti životne sredine.