Lista referenci 2021

  • COVID bolnica Novi Sad
    Izrada projektne dokumentacije I izvođenje radova (građevinski, građeivnsko-zanatski, instalaterski radovi)
  • Fabrika vakcina Beograd
    lzrada projektne dokumentacije i izvođenje radova